Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL s.r.o. využívá pro správné zobrazení a poskytování služeb webové prezentace datové soubory cookies. Kliknutím na „pouze nezbytné cookies“ souhlasíte s použitím nezbytných cookies. Kliknutím na „souhlasím s použitím všech cookies“ souhlasíte s použitím i analytických cookies.
Pro více informací o zpracování osobních údajů klikněte zde.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Balení léků (QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha, IČ: 27370917). Společnost prohlašuje, že zpracovává osobní údaje dle Nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů („GDPR“) a podle Zákona č. 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka dostupného na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s koupí našich produktů, resp. uzavření smlouvy o koupi zboží. Jde např. o objednávku zboží, návštěvu webové prezentace, registrace na našich webových stránkách, apod.).

Jedná se o osobní údaje obecné kategorie – zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.1. Nákup zboží a dodání zboží

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, fakturaci, dodání zboží a další účely vyplývající ze zákona. Jedná se zejména o:

 • Jméno a příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon
 • IČO (v případě OSVČ)

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění dalších právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůta, apod.).

2.2. Kontaktní formulář

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Email
 • telefon

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. 3 roky po dobu promlčecí lhůty). V případě, že zaškrtnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou Vaše osobní údaje zpracovávány dle bodu 2.4.

2.3. Registrace do uživatelského účtu

Na našem e-shopu se také můžete zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet, díky kterému budete mít přehled o stavu své objednávky. K tomuto účelu zpracováváme v rámci oprávněného zájmu a dalších právních povinností (dále např. záruka) následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení,
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa,
 • Email,
 • Telefon,
 • IČO (v případě OSVČ)

V případě, že zrušíte svůj zákaznický účet, budou Vaše osobní údaje zpracovávány ještě po dobu nezbytně nutnou ke splnění dalších právních povinností.

2.4. Odběr novinek

Pokud jste udělil/a souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím emailu (novinky, informace o produktech, akcích, apod.) a/nebo souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím SMS zprávy, bude zpracování osobních údajů pro tento účel probíhat po dobu 3 let, nebo dokud souhlas neodvoláte. Odhlášení je možno provést proklikem v mailu nebo zasláním požadavku na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2.5. Cookies, Google Analytics

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Google Analytics – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webových stránek

Více informací naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 • zablokovat používání technologie cookies nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu
 • můžete s použitím cookies nesouhlasit při první návštěvě našich webových stránek

3. Příjemci osobních údajů

Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Výjimkou je sdílení dat se sesterskou společností DOT diagnostics s. r. o. za účelem servisu. Dále jde o situace související s distribucí (PPL, DPD, Česká pošta, apod.) či platebním stykem ohledně objednaného zboží, daňové evidence, apod. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky. U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty (např. banky, pojišťovny apod.).

4. Lhůta zpracování osobních údajů

Lhůta zpracování osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem. V některých případech je lhůta zpracování navázána na smluvní či obchodní vztah a dále na zákonné lhůty. Pro konkrétní informace ohledně lhůty zpracování osobních údajů se můžete obrátit na: gdpr[zavináč]quickseal.eu

5. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů byla přijata vhodná organizační a technická zabezpečení vycházející z GDPR včetně řízení přístupů k osobním údajům. Společnost provádí pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dat a osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

6. Práva subjektů údajů

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

b) Právo na opravu osobních údajů.

c) Právo na výmaz v případě, kdy je splněna alespoň jedna podmínka

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit:

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů je možné uplatnit přes uživatelský účet na webových stránkách společnosti.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na gdpr[zavináč]quickseal.eu

7. Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti. Společnost je oprávněna za neúměrné žádosti o podání informací o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V Praze dne 1. 4. 2022


QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.